வன்னியர் சங்க பாடல்கள்


Vanniyar Sangam PMK Songs

 

Election Songs - Download the song (Click the songs title to Download the songs)

 

1. Purappaduvom Purappaduvom

2.Ayya Alaikkirar Ayya Alaikkirar

3.Padaiyonru Purappattathu Padaiyonru Purappattathu

4.Naadu Nalam Pera Naadu Nalam Pera

5.Tamizhe Moochu Tamizhe Moochu

6.Ange Paaru Ange Paaru

7.Kaalamingu Kaalamingu

8. Ippadi Oru Thalaivari Ippadi Oru Thalaivari

9.Naathu Naduvathu Naathu Naduvathu

10. Thayakathile Pasumai Thayakathile Pasumai

11.Saathi Yendru Solpavan YaradaSaathi Yendru Solpavan Yarada)

12. Vervai Sindhi Vervai Sindhi)

13.Paadu Padum Paadu Padum

14.Yeththanai YeththanaiYeththanai Yeththanai

15. Vanakkam AmmaVanakkam Amma

16.Kodumaikal Erkum Kodumaikal Erkum

17.Ullam MaranthitumaUllam Maranthituma

 

 

வன்னியர் பாடல்கள்

Vanniyar Sangam PMK Songs

 

Election Songs - Download the song (Click the songs title to Download the songs)

 

1. Purappaduvom Purappaduvom

2.Ayya Alaikkirar Ayya Alaikkirar

3.Padaiyonru Purappattathu Padaiyonru Purappattathu

4.Naadu Nalam Pera Naadu Nalam Pera

5.Tamizhe Moochu Tamizhe Moochu

6.Ange Paaru Ange Paaru

7.Kaalamingu Kaalamingu

8. Ippadi Oru Thalaivari Ippadi Oru Thalaivari

9.Naathu Naduvathu Naathu Naduvathu

10. Thayakathile Pasumai Thayakathile Pasumai

11.Saathi Yendru Solpavan YaradaSaathi Yendru Solpavan Yarada)

12. Vervai Sindhi Vervai Sindhi)

13.Paadu Padum Paadu Padum

14.Yeththanai YeththanaiYeththanai Yeththanai

15. Vanakkam AmmaVanakkam Amma

16.Kodumaikal Erkum Kodumaikal Erkum

17.Ullam MaranthitumaUllam Maranthituma